ණයක් ගන්න

A laptop and a cellphone
 1. සියලු ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා

  • 1

   අයදුම්පත පුරවන්න. ඉල්ලා සිටින සියළු තොරතුරු ලබා දෙන්න. "ඉදිරිපත් කරන්න"

  • 2

   අපගේ විශේෂඥයින්ගෙන් ඇමතුමක් ලැබෙන තුරු රැඳී සිටින්න.

  • 3

   ඔබේ ණය මුදල තීරණය කර අනුමත කරන විට, විශේෂිත කේතයක් ලැබෙනු ඇත ඒ සමග ඔබේ විශේෂඥයින්ට ඔබේ ගිවිසුම තොරතුරු තහවුරු කරන්න.

  • 4

   මුදල් ඔබගේ බැංකු ගිණුමෙන් ලබා ගන්න. ඔබගේ සැලැස්ම අනුව එය භාවිතා කරන්න.

  • 5

   කොන්ත්‍රාත්තුවේ ආපසු ගෙවීමේ කාලසටහනට අනුව ඔබගේ ණය මුදල ආපසු ගෙවන්න.

ණය සඳහා අයදුම් කරන්න