ආපසු ගෙවීම්

Lotus Loan Colombo
 1. Pay&Go kiosks

  පුළුල් ජාලය හරහා ඔබගේ ණය මුදල් ආපසු ගෙවිය හැකිය. සමීපතම kiosk සොයා ගැනීම සදහා මෙම සබැඳිය භාවිතා කරන්න. https://paygo.lk/KIoskLocations ගෙවීම් සිදු කළ පසු රිසිට්පත ලබා ගැනිමට අමතක නොකරන්න.

  • Pay_kiosks
   • "බැංකු සහ ලීසිං" තෝරන්න
  • Pay_kiosks
   • “Lotus Loan” ලාංඡනය press කරන්න
  • Pay_kiosks
   • ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ඇතුල් කර පසුව පද්ධතියේ ප්රතිචාරය අනුගමනය කරන්න
  • Pay_kiosks
   • ඔබ මුදල් නෝට්ටු ඇතුළු කර ගණුදෙනුව සම්පුර්ණ කල පසු කරුණාකර රිසිට්පත මුද්රණය කර එහි ඡායා පිටපතක් අප වෙත එවන්න.
 2. කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි වෙළඳසැල් ශාඛා හරහා ගෙවන්න

  දැන් කාගිල්ස් බැංකුව විසින් කාගිල්ස් කෑෂ් පහසුකම සපයන අතර, දිවයින පුරා ඇති ඕනෑම කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ශාඛා ජාලය මගින් ඔබේ ණය මුදල ක්ෂණිකව ගෙවන්න. පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 10.00 දක්වා

  ඔබ කළ යුත්තේ:

  • Cargills
   • ඕනෑම කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි වෙළඳසැල් ශාඛා වලින් කාර්ගිල්ස් කෑෂ් වවුචරයක් පුරවා ගන්න
  • Cargills
   • කරුණාකර ගිණුම් හිමියාගේ නමේ "Lotus Loan" ඇතුලත් කරන්න. ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය "ගනුදෙනුකරු යොමු අංකය" ලෙස ඇතුලත් කරන්න
  • Cargills
   • ඕනෑම කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි කවුන්ටරය වෙත ගෙවීම් සහ ගෙවීම් තහවුරු කිරීමේ ස්ලිප් පිටපත තබා ගන්න.
  • Cargills
   • ස්ලිප් පිටපත ලෝටස් ණය වෙත යවන්න
 3. බැංකු තැන්පතු

  වෙනත් බැංකුවකට ගොස් අරමුදල් හුවමාරු ආකෘතියක් ඉල්ලන්න. සම්පත් බැංකු ගිණුම වෙත මාරු කිරීම සඳහා සියලුම තොරතුරු පුරවන්න.

  • සම්පත් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0029 3003 4692
  • Bank of Ceylon
   • බැංකුවේ නම: ලංකා බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: ලංකා බැංකුව, බොරෙල්ල දෙවන ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය: 82956049
  • කොමර්ෂල් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: කොමර්ෂල් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 1106029713
  • HNB බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: HNB බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0390 1023 1759
 4. ඕනෑම බැංකුවකින් අරමුදල් මාරු කිරීම

  වෙනත් බැංකුවකට ගොස් අරමුදල් හුවමාරු ආකෘතියක් ඉල්ලන්න. NDB බැංකු ගිණුම වෙත මාරු කිරීම සඳහා සියලුම තොරතුරු පුරවන්න

  • සම්පත් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0029 3003 4692
 5. Pay Easy ක්‍රියාවලිය

  PayEasy සේවාව හරහා ඔබේ ඩෙබිට් කාඩ් පත භාවිතා කිරීමෙන් ඔබට අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් කළ හැකිය. එය ඉතා සරල දෙයකි.

  • PayEasy
   • ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමෙන් Pay easy සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.
   • ගෙවීම් වර්ගය තෝරන්න “Financial Institution”
   • Lotus Loan තෝරන්න
   • අදාල ක්ෂේත්‍රය පුරවන්න
   • ගෙවීම් කරන්න
   • ක්‍රෙඩිට් / ඩෙබිට් කාඩ්පත් වර්ගය තෝරන්න
   • දිගටම ගෙවීම කරන්න
   • අදාල තීරුව පුරවා ඉදිරිපත් කරන්න
 6. අන්තර්ජාල බැංකුව හරහා මාරු කිරීම

  • ඔබේ අන්තර්ජාල බැංකු පද්ධතියට පිවිසෙන්න
  • "මුදල් මාරුකිරීම්" අංශයට ගොස් "3 වන පාර්ශව ගිණුම් මාරු කිරීම"
  • අවශ්ය විස්තර සියල්ල පුරවන්න. කරුණාකර මාරු කිරීම සඳහා මෙම ගිණුම් විස්තරයෙන් එකක් භාවිතා කරන්න
  • සම්පත් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: සම්පත් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: සම්පත් බැංකුව ප්‍රධාන ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0029 3003 4692
  • කොමර්ෂල් බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: කොමර්ෂල් බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 1106029713
  • HNB බැංකුව
   • බැංකුවේ නම: HNB බැංකුව
   • ශාඛා නාමය: බම්බලපිටිය ශාඛාව
   • ගිණුමේ නම: Zephyr Solutions (PVT) LTD.
   • ගිණුම් අංකය 0390 1023 1759
ණය සඳහා අයදුම් කරන්න